Adatkezelési tájékoztató


Adatkezelési tájékoztató


A Tiszta Választásokért Alapítvány célja a választások tisztaságának megóvása, a választási eljárással kapcsolatos jogosultságok gyakorlásának elősegítése. Az Alapítvány az országgyűlési képviselők 2022. évi választásával összefüggésben a 20k22 projekt részeként a szavazatszámláló bizottságokba delegált tagokat toborzott, közreműködött a képzésükben, illetve több jelölő szervezet számára adatfeldolgozói tevékenységet látott el a szavazatszámláló bizottságokba való delegálás folyamatának támogatása érdekében. Számos, a 2022-es parlamenti választások során szavazatszámlálóként közreműködő önkéntes jelezte felénk, hogy a jövőben is szeretne szavazatot számolni, ezért hozzájárulását adta ahhoz, hogy a személyes adatait ennek érdekében az Alapítvány tovább kezelje, továbbá a tevékenységéről a részére tájékoztatást adjon. Az Alapítvány a jövőben is elő kívánja segíteni, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a választópolgárok a szavazatszámlálás folyamatában, ezért további szavazatszámláló bizottsági tagok toborzását is végzi, akik erre a 20k.hu honlapon regisztrálhatnak. Az adatkezelés körülményeiről a jelen tájékoztató ad információt az érintetteknek.

Az Alapítvány szavazatszámlálókat toboroz, a jelentkezők részére képzést tesz hozzáférhetővé, valamint közreműködik a delegálás folyamatának támogatásában. Mivel a szavazatszámláló bizottságokba jelöltek és jelölő szervezetek bízhatnak meg tagokat, az Alapítvány a delegálás folyamatának támogatása során a szavazatszámlálónak jelentkezők adatait – kizárólag az érintett újabb, külön, kifejezett jelölő szervezetre vonatkozó hozzájárulása esetén – továbbítja jelölő szervezet számára. A delegálásban való közreműködés szükségessé teszi, hogy az Alapítvány a regisztráló választópolgárnak a tevékenységével összefüggésben tájékoztatást küldjön, hiszen egyebek mellett ez alapozza meg, hogy a regisztráló választópolgár megfelelő információk birtokában hozzon döntést arról, hogy egy adott választás lebonyolításában kíván-e szavazatszámlálóként közreműködni.

Az adatkezelő a Tiszta Választásokért Alapítvány (székhelye: 1085 Budapest, Baross utca 36. 3/5., nyilvántartási szám: 01-01-0012659, adószám: 19063438-1-42). Az érintettek személyes adatai kezelésének célját, a kezelt adatokat, az adatkezelés jogalapját és időtartamát az alábbi táblázat foglalja össze:

Az adatkezelés célja

Kezelt adatok

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

1. Jövőbeli választásokon a szavazatszámláló bizottságba való megbízásban történő közreműködés

név, lakcím, személyi azonosító, telefonszám, email, facebook fiókkal, google fiókkal, illetve microsoft fiókkal való összekötéshez szükséges kapcsolati kód

az érintett hozzájárulása

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

a hozzájárulás visszavonásáig, azzal, hogy ha két egymást követő általános választáson az érintett szavazatszámláló bizottsági tagnak való megbízásában az Alapítvány nem működik közre, az érintett visszajelzésének hiányában az adatai törlésre kerülnek

2. Az Alapítvány munkájáról szóló tájékoztatás, az érintettekkel való kapcsolattartás

név, telefonszám, email

az érintett hozzájárulása

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

a hozzájárulás visszavonásáig, azzal, hogy ha két egymást követő általános választáson az érintett szavazatszámláló bizottsági tagnak való megbízásában az Alapítvány nem működik közre, az érintett visszajelzésének hiányában az adatai törlésre kerülnek

Az érintett jogai

Ön mint érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, amely esetben a személyes adatait haladéktalanul töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (GDPR) alapján Ön

(i) kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve az adatkezelő által kezelt adatokról,

(ii) kérelmezheti az érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, azzal, hogy

(iii) kérheti, hogy az adatkezelő ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása esetén az Alapítvány nem tudja jövőbeli választásokon a szavazatszámláló bizottsági tagnak való megbízását támogatni.

Adatfeldolgozók

Az adatkezelésben az alábbi adatfeldolgozók vesznek részt:

Amazon Web Services EMEA SARL (38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg)

Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Hasura, Inc, (355 Bryant Street, Suite 403, San Francisco CA 94107, USA)

TYPEFORM S.L., c/ Pallars 108, 08018 Barcelona, Spain.

Daktela s.r.o. (Pod Krejcárkem 975, Praha 3, 130 00) 

A személyes adatok címzettjei, a személyes adatok továbbítása

Az adatkezelő – az érintett újabb, külön hozzájárulása nélkül – az érintettek adatait harmadik személynek nem továbbítja.

Jövőbeli választásokat megelőzően az adatkezelő az érintetteket a 2. pont szerinti adatkezelési cél keretében külön megkeresi olyan hozzájárulás megszerzése érdekében, hogy a szavazatszámláló bizottsági tagi megbízásuk céljából harmadik személy (a delegálásra jogosult jelölt vagy jelölő szervezet) részére a delegáláshoz szükséges személyes adataik továbbíthatóak legyenek.

Jogorvoslat

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg az adatkezelő székhelye vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

Érintetti kérelmek

Az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételek, kérelmek jelezhetők az adatkezeles@20k.hu e-mail címen.